Polityka prywatności

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Polityka określa, w jaki sposób wykorzystujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe w związku z korzystaniem przez Ciebie z naszej strony internetowej. Prezentujemy także informacje o plikach cookies i innych stosowanych przez nas narzędziach.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Torus sp. z o.o. sp. k., z siedzibą w Gdańsku (kod pocztowy: 80-309), al. Grunwaldzka 415.
 1. Podczas korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej zbieramy w szczególności: adresy IP, adres URL, informacje o zachowaniach na stronie internetowej, kliknięcia w elementy stron internetowej, daty i godziny wejść na stronę internetową, nazwę Twojego dostawcy usług internetowych, informację o rodzaju Twojego systemu operacyjnego oraz o rodzaju i wersji Twojej przeglądarki.
 1. Twoje dane osobowe zbieramy poprzez: zaakceptowane przez Ciebie pliki cookies, używanie narzędzia analitycznego Google Analytics.
 1. Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu korzystania przez Ciebie z pełnej funkcjonalności naszej strony internetowej, do celów analitycznych, aby poprawić jakość wyświetlanych treści, do celów rozwoju, naprawy lub testów różnych funkcjonalności strony internetowej. Podstawą prawną jest udzielona przez Ciebie zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 1. Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane przez nas do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z korzystaniem ze strony internetowej, lub przetwarzaniem Twoich danych osobowych – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 1. Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane w różnych okresach, w zależności od celu:
  – korzystania z naszej strony internetowej, do celów analitycznych, poprawienia jakości, rozwoju, naprawy lub testów – do momentu zamknięcia przez Ciebie przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookie sesyjne) albo do momentu usunięcia przez Ciebie plików cookie z danych historii przeglądania w przeglądarce internetowej (tzw. pliki cookie trwałe);
  – ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z Twoim korzystaniem z Serwisu lub z przetwarzaniem Twoich danych osobowych – do momentu przedawnienia Twoich roszczeń z tego tytułu lub obrony przed roszczeniami związanymi z przetwarzaniem danych osobowych albo do momentu wniesienia sprzeciwu, o którym poniżej.
 1. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom, przetwarzającym w naszym imieniu i są to podmioty świadczące usługi:
  – archiwizacyjne,
  – informatyczne i nowych technologii,
  – marketingowe, komunikacyjne i analityczne (w tym organizujące badania satysfakcji i preferencji),
  – obsługi elektronicznej,
  – doradcze.

Dane mogą zostać przekazane również do podmiotów uprawnionych do uzyskania danych na podstawie przepisów, w tym do organów ścigania, organów podatkowych lub innych organów i instytucji publicznych działających na podstawie odrębnych przepisów.

 1. Dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą poddawane profilowaniu.
 1. Dane osobowe mogą być przekazywane do Państwa trzeciego w związku z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od firm mających siedzibę w USA. W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG, zadbaliśmy, aby odbiorcy danych dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają z uczestnictwa w programie „Tarcza Prywatności” ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA, na podstawie art. 45 ust. 1 RODO

PRAWA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH 

 1.    Podanie danych osobowych w związku z wyrażoną zgodą jest zawsze dobrowolne, a ich niepodanie (nieudzielenie zgody lub jej wycofanie) nie rodzi dla Ciebie żadnych ujemnych konsekwencji z naszej strony, lecz może utrudnić lub nawet uniemożliwić korzystanie z naszej strony internetowej (z przyczyn technicznych).
 1. Masz prawo dostępu do przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych i otrzymania kopii Twoich danych, które przetwarzamy.
 1. Masz prawo do żądania sprostowania (poprawienia, uzupełnienia) Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia.
 1.   Gdy jest to uzasadnione Twoją szczególną sytuacją, masz prawo złożenia sprzeciwu wobec wykorzystywania danych na cele ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 1. Masz prawo żądania przeniesienia danych, które przetwarzamy, tzn. możesz je otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz masz prawo przesłać te dane innemu administratorowi. Jeżeli jest to technicznie możliwe, masz prawo żądania, aby dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi.
 1. Masz prawo doniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 1. W przypadku akceptacji plików cookies masz także prawo cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym czasie. Cofnięcie nie będzie miało wpływu na zgodność przetwarzania z prawem odbywającego się przed dokonaniem cofnięcia. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku akceptacji plików cookies znajdziesz tutaj.

Aby skorzystać z ww. praw możesz się z nami skontaktować:

 • e-mailowo: dane.osobowe@torus.pl,
 • pisemnie, przesyłając korespondencję na adres:Torus sp. z o.o. sp. k., al. Grunwaldzka 415, 80-309 Gdańsk, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.